Stichting

Transparantie en verantwoording

Op deze pagina vindt u de notulen en jaarverslagen van de Stichting Vrienden van de Karel. We hechten grote waarde aan transparantie en verantwoording, en delen graag informatie over onze doeleinden, het gebruik van geld en het beheer ervan.

Onze doeleinden

De financiele middelen die via donaties en andere bronnen aan de stichting zijn gegeven, worden zorgvuldig beheerd en gebruikt ter ondersteuning van onze doeleinden. Het wordt ingezet voor de aanschaf van muziekinstrumenten, het faciliteren van muzieklessen en het organiseren van evenementen die het gezamenlijk musiceren bevorderen. Daarnaast wordt een deel van de financiële middelen gereserveerd voor administratieve kosten en het voortzetten van onze missie op de lange termijn.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Karel bestaat uit toegewijde en ervaren personen die zich belangeloos inzetten voor onze missie.

Financiële verantwoording

Het bestuur van de stichting dat het vermogen beheert bestaat uit betrokken en deskundige vrijwilligers. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige besteding van de middelen en legt verantwoording af aan haar donateurs en andere belanghebbenden. Daartoe presenteren zij jaarlijks een gedetailleerd jaarverslag, waarin we inzicht geven in de financiële situatie en de behaalde resultaten.
Meer informatie?

Wij verstrekken die u graag. Neem contact met ons op via de contactpagina zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.