Samen voor een harmonieus Bommelerwaard

Investeer in muziekonderwijs en versterk de harmonie

Ons verhaal

De Stichting Vrienden van de Karel is opgericht met als doel het ondersteunen van muziekverenigingen en het muziekonderwijs in de regio Bommelerwaard. Als stichting dragen wij bij aan het behoud van lokale culturele tradities en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van jonge muzikanten. Door financiële steun te bieden aan lokale muziekverenigingen, dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van muziek en de prestaties van deze verenigingen. Hierdoor versterken wij niet alleen de lokale gemeenschap, maar stimuleren wij ook de economie door middel van de organisatie van optredens en concerten.

Onze visie

Verbinden

We koesteren het samenspel en de unieke verbondenheid die ontstaat wanneer muzikanten gezamenlijk musiceren in orkestverband. Met trots ondersteunen we initiatieven die deze prachtige ervaring mogelijk maken en het gemeenschapsgevoel versterken.

Behouden

We zijn vastbesloten om muziekkorpsen, harmonieorkesten en fanfares in de Bommelerwaard te behouden. Door steun te bieden aan projecten en initiatieven die deze muzikale gemeenschappen ondersteunen, dragen we bij aan het levend houden van een rijke muziektraditie.

Ondersteunen

We ondersteunen ook het muziekonderwijs aan kinderen en jongvolwassenen die een instrument willen leren bespelen, bij voorkeur een blaasinstrument. Door financiële steun te bieden, draagt de stichting bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en aan de ontwikkeling van hun muzikale vaardigheden.

Wordt vriend van de Karel

Investeer samen met ons in muziekonderwijs en het versterken van de harmonie

Over ons

Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van de Karel is opgericht op 3 april 2013. Per 4 november 2022 zijn de statuten van de stichting gewijzigd en opnieuw vastgesteld. De stichting is voortgekomen uit de Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden. De stichting had tot doel de harmoniekapel financieel te ondersteunen. Met de statutenwijziging kan de stichting een breder doel dienen. Niet alleen de specifieke harmoniekapel, in Zaltbommel bekend als “De Karel”, kan financiële steun verwachten van de Stichting, maar ook andere groepen, orkesten, personen en instellingen kunnen de stichting om financiële steun vragen. Zolang het maar gaat om het bespelen, of leren bespelen, bij voorkeur in groepsverband, van een muziekinstrument bij voorkeur een blaasinstrument dan wel een instrument dat past binnen harmonieorkesten, fanfares en blaasensembles.

Wat doen we

Het doel van de stichting is als volgt vastgelegd in de statuten:
  • Het financieel ondersteunen van het onderwijs aan kinderen en jong volwassenen die een instrument willen leren bespelen, bij voorkeur een blaasinstrument, alsmede het financieel ondersteunen van initiatieven die leiden tot het gezamenlijk musiceren van deze jonge mensen in orkestverband.
  • Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die tot doel hebben het in standhouden en uitbreiden van muziekkorpsen, harmonieorkesten, fanfares en blaasensembles in de Bommelerwaard.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De volledige statuten kunnen worden opgevraagd bij het bestuur middels het contactformulier.

Ondersteuning

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen voor 1 juli schriftelijk bij het secretariaat van de Stichting te worden ingediend. In de aanvraag wordt duidelijk omschreven wat de aard en de omvang is van de te ondersteunen activiteit, wanneer deze activiteit plaatsvindt en wie eindverantwoordelijk is voor de activiteit. Ook is duidelijk aangegeven wie deelnemen aan de te ondersteunen activiteit. Bij de beoordeling van de aanvraag is van belang hoeveel geld de Stichting beschikbaar heeft. De aanvraag wordt afgewezen indien wordt vastgesteld dat de betreffende activiteit of initiatief ook zonder financiële ondersteuning van de Stichting zonder problemen kan doorgaan. (dit is het geval wanneer blijkt dat het project of initiatief geheel uit eigen middelen kan worden gefinancierd of reeds door de overheid en/of andere organisatie volledig wordt gefinancierd.)

Projecten

De Stichting ondersteunt projecten die beogen meerdere bestaande (harmonie) orkesten, fanfares, en combinaties samen te brengen bijvoorbeeld voor het geven van een concert voor een groter publiek. Hieronder vallen ook de initiatieven van individuele muzikanten om verschillende muzikanten bij elkaar te brengen voor een gelegenheidsorkest dat voor een groter publiek al dan niet bij een bijzondere gelegenheid een openbaar concert geeft.
Ook ondersteunt de Stichting initiatieven die gericht zijn op permanente samenwerkingsverbanden en/of fusies tussen bestaande harmonie- en fanfareorkesten in de Bommelerwaard.

Contact

Graag komen we met je in contact om te zien wat we met Stichting vrienden van de Karel voor elkaar kunnen betekenen